محصولات

طریقه مصرف زغال کبابی افروخته 

ابتدا کف منقل را به مقدار کافی آغشته به ژل آتشزا کرده سپس زغال ها رابصورت عمودی بافاصله 2الی3سانتی متر کنار هم چیده و با استفاده از کبریت ژل آتشزا را روشن کنید تا پنج الی هفت دقیقه به مقدار کافی بین زغال ها ژل آتشزا بریزید تا آتش داخل منقل خاموش نشود سپس زغال ها بطور کامل افروخته شده و قابل استفاده میباشد. 

دقت داشته باشیدژل آتشزا را روی زغال نریزید زیرااینکارسرعت افروخته شدن راکاهش میدهد.

اسکرول به بالا